Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en/of werkzaamheden van dansstudio Dance by Fernanda.

Na het volgen van een gratis proefles krijgt u een inschrijfformulier mee of kunt u deze downloaden via de website www.dancebyfernanda.nl

Een volledig ingevuld inschrijfformulier, voorzien van handtekening, dient de eerst volgende les ingeleverd te worden bij de dansdocent. Het lesgeld wordt geïncasseerd d.m.v. een automatische incasso. Het verschuldigde bedrag wordt automatisch aan het begin van elke maand van uw rekening geschreven. De genoemde prijzen zijn per maand en worden vooruitbetaald. De zomervakantie is een uitzondering, tijdens deze periode zal er i.v.m. vakantieperiode minder contributie worden geïncasseerd. Voor de zumba-lessen wordt er gewerkt met strippenkaarten. Deze zijn verkrijgbaar bij de dansstudio. Het is mogelijk om te pinnen

Let op: Op moment van inschrijven bent u aangesloten als lid bij de KNGU. Daarvoor incasseren wij één maal per jaar bondsafdracht. Dit is m.u.v. de zumba-lessen.

Korting

Bij elke 2e en 3e les geven wij een korting van 50%. Bij elke 4e les geven wij een korting van 75%.

In elk geval wordt de duurste les als 1e berekend.

Opzeggen

Het abonnement is alleen schriftelijk of via de mail te beëindigen. Dit kan via ons mailadres info@dancebyfernanda.nl. Zonder een bevestigingsbewijs van ontvangst van de dansstudio is de beëindiging van het abonnement niet geldig. Achterstallige contributie moet gelijktijdig met de opzegging worden voldaan. Wij hanteren een opzegtermijn van maand.

Kleding en schoeisel

Tijdens de lessen van Dance by Fernanda worden de leden verwacht in sportkleding, afhankelijk van de les en op schone (binnen)schoenen, balletjes, sneakers etc.

Uitvoeringen

Het is ons streven dat iedere groep minimaal één maal per jaar een optreden kan verzorgen. Dit kan op verschillende locaties zijn.

Wijzigingen

Bij adreswijziging dient de dansstudio mogelijk op de hoogte te worden gesteld. De samenstelling van de groepen wordt door de docent(e) van de desbetreffende dansles, naar eigen inzicht ingedeeld en is o.a. afhankelijk van leeftijd, vorderingen, speciale omstandigheden en natuurlijk de wens van de leerling. De samenstelling kan tussentijds wisselen als de docent daartoe aanleiding ziet, dit is altijd in overleg.

Lestijden en lesdagen kunnen ook tussentijds wisselen mocht dit nodig zijn, ook dit is altijd in overleg.

Vakanties

Tijdens de kerstvakantie, het paasweekend, hemelvaartweekend en zomervakantie worden er geen lessen gegeven. Tevens zijn wij alle nationale feestdagen gesloten m.u.v. dans optredens. De overige vakanties ligt eraan op welke dagen deze vallen (i.v.m. tussenvallende feestdagen).

Toegang

De dansstudio heeft het recht zonder opgave van reden om personen de toegang tot de dansstudio te weigeren en leden uit te sluiten van deelname aan de lessen. Bezoekers (leerlingen, gasten etc.) dienen gedurende hun verblijf op het terrein van de dansstudio, de gegeven aanwijzingen door de directie en/of het personeel op te volgen. Indien men zich daar niet aan houdt kan tot verwijdering worden overgegaan.

Publicatie van foto’s/video’s

Het is mogelijk dat er tijdens de danslessen/activiteiten van de dansstudio foto’s of video’s gemaakt worden van u of uw kind. Deze kunnen worden gebruikt voor informatieve en publicitaire doeleinden. Wij gaan er vanuit dat u akkoord gaat met publicatie op het moment dat u getekend hebt voor inschrijving. Tenzij u schriftelijk bezwaar aangetekend heeft, dit onder vermelding van uw naam en de dansles waar u of uw kind aan deelneemt.

Ziekte

Bij ziekte of afwezigheid van de dansdocent zal de dansstudio zich inzetten om gepaste vervanging te zoeken. Als dit niet mogelijk is zal er geprobeerd worden de les op een ander moment in te halen. Dit zal in overleg gaan met de leden van deze les. Indien de les niet doorgaat dan ontvangen de leden (mits bereikbaar) bericht over de uitgevallen lessen. Dit zal telefonisch, per SMS of per mail gedaan worden op het bij ons bekende telefoonnummer of email adres. Bij verhindering/afwezigheid van leden vindt geen restitutie van cursusgeld plaats. Het lid dient in de gelegenheid gesteld te worden, een door overmacht (uitzonderlijke omstandigheden) opgelopen achterstand in te halen. Dit kan via lessen op een andere avond of extra danslessen, dit is in onderling overleg tussen leden en de dansdocent. De dansstudio mag de dansles annuleren indien daartoe gegronde redenen (waaronder overmachtsituaties) zijn. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan te weinig leden voor een dansles, langdurige ziekte, etc. in geval van annulering heeft de cursist recht op terugbetaling naar rato van het aantal nog niet genoten lessen.

Aansprakelijkheid

Bezoek aan de dansstudio is geheel op eigen risico. De (directie van de) dansstudio is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolgd van het verblijf en/of de activiteiten op het terrein van of in de dansstudio. Het gebruik van ondermeer de kleedkamers is geheel op eigen risico. We stellen het zeer op prijs dat een diefstal wordt gemeld zodat gepaste actie ondernomen kan worden. Verlies of beschadigingen toegebracht aan eigendommen (roerende en onroerende goederen) van de dansstudio, zullen ten alle tijden verhaald worden.

De dansstudio heeft voor ingeschreven leden een ongevallen verzekering afgesloten.

Algemene regels

  • Wees op tijd in de les, dit ter voorkoming van blessures en ergernis van medeleerlingen.
  • Om te voorkomen dat de leerlingen tijdens de lessen teveel worden afgeleid, is het niet toegestaan de lessen bij te wonen door anderen dan de dansers zelf, dit is m.u.v. eventuele kijklessen en overleg afspraken met de docent.
  • Gebruik van kauwgom tijdens het trainen/dansen is niet toegestaan en zelfs gevaarlijk.
  • Wees mededansers niet tot overlast, schelden, vloeken en pesten is niet toegestaan.

 

Slotbepaling

Dit zijn de algemene voorwaarden, bij inschrijving gaat de cursist en cursusgeldplechtige akkoord met al deze voorwaarden. Deze voorwaarden kunnen tussentijds gewijzigd worden. Voor alle zaken waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist de leiding van de dansstudio.